Dari Utsman bin Affan, ia berkata, “Aku Sakit, Rosulullah SAW mengundangku dan mendo’akanku. Beliau mengucapkan kalimat, ‘Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memohonkan perlindungan untukmu kepada Allah Yang Maha Esa. Tempat bergantung segala sesuatu. Yang tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Tiada seorang pun yang setara dengan-Nya. Aku memohonkan perlindungan untukmu dari semua keburukan yang kau dapat.’ Beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak tigakali.”
Allah menyembuhkan penyakitku. Tatkala Rosullulah SAW hendak berdiri, Beliau mengatakan kepadaku, “Wahai Utsman! Berta’awwudzlah dengan kalimat tadi. Tidak ada ucapan ta’awwudz yang engkau ucapkan sebanding dengan itu.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih dalam “At-Targhib”. Sanad hadist ini dhaif sebagaimana yang ada dalam “Kanzu Al Ummal“)

Diambil dari Buku Menjadi Dokter Muslim
Metode: Ilahiyah, Alamiyah dan Ilmiah
Dr. Indah S.Y., Ust. Ahmad Su’udi, Penerbit Java Pustaka, 2006
Koleksi EnJ Library